© Ulla Bech    

 

- - -

 
 

Dokumenter i afskrift

Hvedstrup Bys Kongetiende

 

Kongetiende Hvedstrup By

Kongetienden tilhørte Københavns universitet. I stedet for, som det ellers ofte var tilfældet med tienden, blev denne i en længere årrække ikke bortforpagtet til en enkelt person, som så skulle sørge for selv at inddrive afgiften, men der blev indgået en aftale med Hvedstrups bønder 'i Forening' om at aflevere en fast andel af Hartkornet.

   

 

Kongetiende Hvedstrup By 1836-1846

 
Mandagen d. 7. November 1836
Forening.
Kongetienden overdrages til Yderne selv at oppebære i indeværende og efterfølgende 9 Aar imod at svare af Byens Hartkorn efter hosfølgende Fortegnelse 43 Tdr. 0 Skp. 3 Fk. 1 Alb. = 6 1/4 Skp. - siger sex og en Fjerdedeel Skjæppe Byg pr. Tønde Hartkorn, der udgjør 33 Tdr. 5 Skp. 1 29/48 Fk. Byg, som betales efter ethvert Aars Kapitalstaxt i det seneste 14 dage efter at samme er sat.
Afgivten erlægges paa Universitetets Kontoir i Kiøbenhavn mandag, onsdag eller løverdag formiddag mellem kl. 10-12 ..... (udeladte afsnit)...
Roeskilde og Hvedstrup d. 1'ste juli 1836 ...
Paa Kbh.'s Universitets vegne, Liebe,
Paa Bidstrup Gods' vegne samtykkes i deres Forening, Fritz.
Paa egne og øvrige Tiendeyderes Vegne:
Lars Pedersen,
Peder Hansen (m.f.p. - med ført pen), Jens Larsen (m.f.p.),
Niels Nielsen (m.f.p.), Hans Hansen (m.f.p.),
Peder Madsen,
Morten Jensen.

(Fortegnelse over Tiendeyderne i Hvedstrup - alle yder 6 1/4 Skp. pr. Td. Hartkorn:)

Gods

 
Ydernes Navn

 
Gl. Hartkorn
Td-Skp-Fk-Alb
Magistraten Peder Hansen
5-7-3-2
Magistraten Lars Pedersen
6-0-0-2
Edelgave Kirkejord (Pastor Zahle)
1-3-1-2
Selveier Morten Jensen
6-0-1-2
  Peder Madsen
2-6-3-0
  Hans Hansen (paa Mensalgodset)
5-7-0-2
  Niels Nielsen (paa Mensalgodset)
7-2-2-0
  Peder Jensen
2-0-0-0
  Mensalgodset under Præstegaarden
5-4-2-0
 
Summa:
43-0-3-1

 

Kilde: Tingbog H, Retsbetjentarkiv Lejre Hrd., Landsarkivet for Sjælland.
 

 

Kongetiende Hvedstrup By 1846-1856

 
19. Oktober 1846
 
Kongetiende for Hvedstrup Bye 40 Tdr. 1 Skp. 3 Fk. 2 3/4 Alb. nyt Matriculs Hartkorn.
.... (Bestemmelser 1-10 udeladt) ....
Fortegnelse over den Deel af Hvedstrup Sogns tiendeydende Hartkorn efter den nye Matricul hvoraf Kongetienden og bydes til Bortforpagtning paa 3 eller 6 Aar s. 16. Juli 1846.
 
(Fortegnelse over Tiendeyderne i Hvedstrup - og ydelse pr. Td. Hartkorn ved bud - de fleste tiendeydere bød ved en auktion i Herringløse d. 16'de juli 1846 på egen matrikels tiendeydelse:)
7
Bud

Skp/Td.

Matr. No. Ydernes Navne

 
Nye Matriculs Hartkorn
Td-Skp-Fk-Alb
7 1/4 2 og 5 Pastor Lorck (eget Bud)
6-0-2-0
7 3 Peder Andersen (eget Bud)
6-4-1-3/4
7 4 Hans Hansen
(Bud paa H.H.'s Vegne ved Pastor Lorck)
5-2-3-1 3/4
6 6 Jens Andersen
(Parcellist Jens Torbensen gjorde Bud)
5-4-3-3/4
7 Peder Hansen
(paa P. H.'s Vegne Albreckt Pedersen)
5-6-2-2 1/4
7 8 Peder Madsen (eget Bud)
2-4-3-2 1/4
6 1/2 9a Morten Jensen (eget Bud)
6-1-0-1 3/4
6 1/2 9b Peder Jensen (eget Bud)
2-0-2-2 1/4
   
Tilsammen:
40-1-3-2 3/4
Roeskilde d. 15. Juli 1846 - Liebe.
Fremlagt ved en Auktion i Herringløse d. 16'de Juli 1846.
Kilde: Tingbog K, Retsbetjentarkiv Lejre Hrd., Landsarkivet for Sjælland.
 

 

Kongetiende Hvedstrup By 1856-1866

 
Mandagen d. 5te Mai 1856
 
Tilforordnede udi den Kongelige overordnede Tiendekommision i Kiøbenhavn giør vitterligt:
Tiendekommisionen for Kiøbenhavns 2'det District har den 28. Juni 1854 afsagt en Kiendelse til Bestemmelse af Vederlaget for Kongetienden af adskillige Tiendeyderes Kornavl i Hvedstrup Bye og Sogn Sømme Herred Kiøbenhavns Amt hvilken Kiendelse lyder saaledes:
Thi erbytes:
I stedet for ......... af Kongetienden Part in Natura, bør følgende Tiendeydere af Hvedstrup Sogn og Bye og efterkommende Besiddere af deres Steder og Jorder svare i aarlig Vederlag:
9b
Løbe
Nr.
(UB:
matr.)
Ydernes Navne

Td-Skp-Fk
 
1 2a Præsteembedet ved Pastor Lorck
4- 7- 3 1/2
2 3a Gaardmand Peder Andersen
6 - 5 -1/2
3 4a Gaardmand Hans Hansen
 
5 - 2 - 0
4 5a Hvedstrup Kirke ved Pastor Lorck
1 - 1 - 0
5 6a * Gaardmand Lars Larsen
4 - 4 - 0
6 6b Parcellist Jens Andresen
 
1 - 2 - 0
7 7a Gaardmand Jens Jørgensen
5 - 6 - 0
8 8a Gaardmand Peter Madsen
2 - 5 - 0
9 9a * Gaardmand Niels Mortensen
6 - 6 - 0
10 9b Parcellist Peter Hansen
1 - 6 - 0
Alt Byg som betales med Penge efter hvert Aars Capiteltaxt og skal være erlagt 14 Dage efter at den er sat og bekjendtgjort
.......(udeladt afsnit)
Roskilde Amts Tiendekommision d. 28. Januar 1854.
*) Niels Mortensen og Lars Larsen har paastaaet nedsættelse i de bestemte Vederlag. Der er befundet, at der ingen Anledning er til Forandring i de bestemte Vederlag.

Dateret 26. April 1856, Læst 5. Mai 1856.
 
Kilde: Tingbog L, Retsbetjentarkiv Lejre Hrd., Landsarkivet for Sjælland.
 

 

 

 

 
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top