© Ulla Bech    

   
 

Stedets historie

Østrupvej 13, matr. 15a (Skjoldmosegård)


 

 
  Gaardejer Martin Jensens firelængede straatækte Gaard er ved 3,30-Tiden i Morges blevet lagt i aske ved en voldsom Ildebrand, der i løbet af faa Minutter om-spændte alle Gaardens Længer. Under Branden indebrændte det meste af Besæt-ningen og Hovedparten af Indboet. Brandskaden er paa ca. 100,000 Kroner.

Branden opstod lidt over Kl.3 i Morges. Det var fru Martin Jensen, der vaagnede ved at Ruderne i Soveværelset farvedes røde af et voldsomt Brandskær. Fru Jen-sen vækkede sin Mand, der straks løb til Telefonen og fik Centralbestyrer Sørensen i Herringløse til at slå Alarm.

Gaardens Karle sporløst forsvundet
Centralbestyrer Sørensen slog Alarm til Politiet i Roskilde, der alarmerede Roskilde Brandstation, Falck og Zone- rednings-korpset i Roskilde, der øjeblikkeligt mødte med alt disponipelt Brandmateriel. I Mel-lemtiden løb Centralbestyrer Sørensen ud til Gaarden, der ligger i den nordlige kant af Herringløse. Skønt Flammerne allerede havde omspændt Gaardens fire Længer
  trængte Sørensen ind i Kostalden for at faa slaaet Kreaturerne løse.

Under meget stor personlig Fare lykkedes det ham at faa slaaet 4-5 Kreaturer løs. Saa maatte han fortrække for Røgen og Bjæl-kerne, der begyndte at falde ned over de ulykkelige Dyr. Det første Forpagter Martin Jensen tænkte paa var at faa vækket Gaardens tre Karle. Længen med Karlekamrene stod i lys Lue. Til sin Ræd-sel opdagede Jensen, at der ikke blev svaret paa Kamrene. Imidlertid var Sprøj-terne kommet til Stede, og under personlig Ledelse af Brandinspektør Engberg og Brandassistent Winckelmann trængte Brandfolkene ind i Folkekamrene. De var helt tomme. Først da Branden var forbi fik man Mysteriet opklaret. De to voksne Karle havde slet ikke været hjemme, da Branden udbrød, og den 16-aarige Tje-nestekarl, Henning Olsen, der sandsyn-ligvis vilde have været redningsløst for-tabt, hvis han var blevet hjemme, havde overnattet hos en Moster i Herringløse By, hvor Kriminalpoilitiet i Morges fandt ham.
 
 
____________________________________________________________________

 
  26 Kreaturer og 6 Heste indebrændte
I løbet af et Par Timer var Gaarden brændt helt ned. 19 Malkekøer, 1 Tyr, 6 Ungkrea-turer og 6 Heste indebrændte i Flammerne. Det meste af Indboet og al Høsten brænd-te.
Brandskaden udgør 100,000 Kr, heraf ca. 70,000 Kr paa Bygninger alene.
  Gaarden ejes af den ca. 70 aarige Gaardejer Peter Jensen, der bor i Herringløse By, og som har forpagtet den til sin Søn Martin Jensen. Kriminalpolitiet fra Roskilde fore-tager i Dag Undersøgelser angaaende Brandens Opkomst. Noget Resultat er man endnu ved Redaktionens Slutning ikke naaet til.


 

Kilde: lokalt dagblad d. 15-10-1938.

 

 

 
Tip:
Hvis du klikker på linket 'Matrik-lens side'  under topbilledet, kan du få andre oplysninger om ejen-dommen:
- Hvem var ejerne?
- Hvem boede der?
- Hvad kan de gamle gamle doku-
  menter fortælle?
- Er der et billede af ejendommen?
- Gemmer stedet på en historie?
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top